THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES ?

Monday, March 30, 2009

Pemikiran Alternatif Tentang Pembelajaran (Last)

Contoh kedua dipetik daripada kajian Pramling dan Mardsjo (1994). Satu kes dalarn kajian ini mengenai seorang guru sekolah rendah (juga di Sweden) berhasrat untuk mengajar tentang simbol dan makna simbol kepada muridnya. Guru ini berharap di akhir pengajaran, muridnya akan mernpelajari bahawa terdapat pelbagai jenis simbol yang mempunyai pelbagi makna dan makna ini pula terbentuk daripada persetujuan ramai. Dalam pengajaran ini, guru menggunakan simbol yang berkaitan dengan cuaca.

Bagi memulakan pengajaran, guru meminta murid membuat simbol-simbol yang melambangkan berbagai keadaan cuaca seperti hari panas, hujan, mendung, rebut petir dan lain-lain. Murid dalam kelas ini sudahpun diajar tentang jenis-jenis cuaca dalam kelas yang lalu. Lukisan yang telah siap, digantung di setiap penjuru kelas dan murid diminta berbincang di antara satu dengan lain tentang simbol yang dihasilkan – kebanyakan simbol mempunyai persamaan, namun ada juga yang arnat berbeza.

Mereka perlu berbincang mengapa simbol itu dilukis sedernikian dalam hubungannya dengan cuaca yang diwakili oleh simbol tersebut. Mengapa ada simbol yang mudah difahami dan sebaliknya. Pada masa yang sama, mereka membandingkan simbol-simbol yang dilukis dengan simbol yang dipaparkan oleh televisyen dan yang tercetak di dalam buku teks.

Di akhir pengajaran ini, para penyelidik ini rnendapati simbol yang dilukis oleh murid berdasarkan pengalarnan mereka sendiri telah menimbulkan kesedaran murid itu tentang makna simbol tersebut serta tanggapan orang lain terhadapnya. Simbol yang dianggap remeh rupanya mempunyai pelbagai makna. Daripada aktiviti ini, irnaginasi pelajar dicungkil dan dibangunkan. Di samping itu, ia memaparkan akan
wujudnya kepelbagaian pengalaman dan makna yang amat penting dikongsi bersama agar pemikiran tidak jumud tetapi luas terbuka. Jika dibandingkan dengan pengajaran tradisional, biasanya simbol-simbol yang ada atau standard ditunjukkan dan diterangkan kepada murid dengan tujuan murid mempelajari simbol itu sahaja,
seolah-olah simbol itu sudah cukup sempurna dan maknanya serupa bagi semua orang.

Demikianlah dua contoh bagaimana konsep pembelajaran alternatif ini dapat dilaksanakan dalam bilik darjah, Ia tidak berlandaskan kepada satu formula yang rigid, tetapi apa yang mengisi konsep tersebut adalah keinginan yang mendalam untuk melahirkan PEMIKIR yang merupakan GOLONGAN YANG AMAT DIPERLUKAN DI ABAD KE 21. Konsep ini menolak sebarang pengajaran yang menyimpang daripada matlamat asal ini. Misalnya, jika pengajaran itu lebih cenderung ke arah mendapatkan jawapan daripada
memahami kesukaran murid dalam menyelesaikan masalah matematik sepertimana yang dipaparkan oleh Lundgren (dipetik daripada Saljo, 1982,m.s.42) berikut:

Teacher:

Geoffrey:

Let us see how you proceed. It's great

Yes, you have not done that much calculating here 14 x 13

Hmm

How do you start.

Start with four times three. Hmm, is it?

Eigh ... eb

What is it?

Let me think.

Four times three. What is two times four? Seven tee ... Thirteen.

What is two times four?

It's eight

Hmm, three times four? Thirteen. Nup, it's fourteen.

No, think now, you have eight plus four, what is it then? Do you work carefully?

Yes, what is it?

Eight plus four?

Eightplusfour is eb, eb ... nine, ten, eleven, twelve. What is three times four?

I don't know.

It will also be twelve, eh? Yeah, well.

KESIMPULAN

Pengajaran dan pembelajaran adalah dua aspek penting yang dapat rnenentukan mutu pendidikan atau rnanusia yang dihasilkan. Walaupun keberkesanan pengajaran pembelajaran terletak pada berbagai faktor, namun kertas ini berpendapat, konsep yang jelas dan menjurus ke arah pembinaaan manusia berfikir merupakan titik tolak kejayaan sesuatu pengajaran. Urnpama menaiki kereta, walau secanggih mana kereta yang dipandu, tapi jika pemandunya tidak pasti apakah destinasi yang hendak dituju, maka dia mungkin berakhir di suatu tempat yang tidak diingini olehnya. Justeru, setelah rneninjau beberapa konsep dan teori pernbelajaran dan pengajaran yang ada, maka konsep pernbelajaran alternatif dikenalpasti sebagai suatu konsep yang proaktif dan sesuai untuk diadaptasikan di alaf baru ini. Ia berupaya mernbawa pelajar meneroka alarn yang luas ini dan rnencungkil intipati yang tersirat di dalamnya. Pada masa yang sama, menyemai semangat bekerjasama serta rnenghargai
pengalaman dan pengetahuan orang lain. KONSEP INI RNELETAKKAN MANUSIA SEBAGAI INSAN YANG AKTIF DAN SENTIASA DAHAGAKAN PENGETAHUAN, BUKAN INSAN YANG PASIF – YANG BERMINDA KOSONG DAN SENTIASA MENGHARAPKAN SESUATU DARI LUAR UNTUK MENGISI KEKOSONGAN ITU.

Usaha untuk memperadabkan manusia bukan bergantung kepada peralatan yang berteknologi tinggi sernata-rnata. Kefahaman yang jelas tentang pengajaran dan pembelajaran mengatasi segalanya. Melalui kefahaman ini barulah mungkin satu gagasan tindakan dapat disusun sesuai dengan matlamat pendidikan Negara. Maka,
usaha memupuk kefahaman yang benar tentang pengajaran dan pembelajaran adalah amat penting dalam kita menghadapi cabaran pendidikan di alaf baru.

0 comments: